Home / Bất Động Sản

Bất Động Sản

Châu Á đang ‘khát’ nhà giá rẻ

JLL lỡ ban bố mỏng chóng bay nhà giá như rẻ ở cạc thị thành lệ Á cùng thực trạng giá như nhà tại khu vực nào mắc đỏ trong suốt top đầu thế giới và số lượng giá như rẻ ngày một trở thành ít dần. Trong mai sau …

Read More »